Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Nämnder (11 st)

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet som nämnden har ansvar för.

Namn
Barn- och ungdomsnämnd
Bygg- och trafiknämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Valnämnd
Äldre- och omsorgsnämnd
Familjerättsnämnd
Överförmyndarnämnd