Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott (7 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Gruppledarna i kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott